Privacyverklaring 2018

Tekenburo B. Mulder, gevestigd aan de Els 2 9245JC te Nij Beets, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tekenburo B. Mulder.
De Els 2
9245 JC NIJ BEETS
06 – 46610416 https://tekenburo-bmulder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Tekenburo B. Mulder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Tekenburo B. Mulder is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden. In ons privacy beleid is vastgelegd hoe Tekenburo B. Mulder met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Tekenburo B. Mulder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Tekenburo B. Mulder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Tekenburo B. Mulder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekenburo B. Mulder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van een opdracht/contract.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekenburo B. Mulder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tekenburo B. Mulder – Mei 2018

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Tekenburo B. Mulder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tekenburo B. Mulder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tekenburo-bmulder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tekenburo B. Mulder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tekenburo B Mulder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@tekenburo-bmulder.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website https://tekenburo- bmulder.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

Tekenburo B. Mulder – Mei 2018